Skip to main content Skip to footer

Retningslinjer Orkland kulturskole

Søknadsfrist 

Frist for å søke opptak til alle undervisningstilbud er 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret. Det er likevel mulig å søke om opptak hele skoleåret. Søkere som ikke får plass, settes på venteliste. Søknad om plass i kulturskolen leveres av foresatte via elektronisk skjema som finnes på kommunens og kulturskolens hjemmesider. 

 

Opptak

Inntak av nye elever skjer hvert semester etter følgende kriterier: 

  1. Venteliste - Elever som har stått lengst på venteliste får plass først. 
  2. Alder - Ved hovedopptak (søknader som har kommet inn før søknadsfristen) kommer eldste søker inn først. 
  3. Rektor kan i spesielle tilfeller fravike fra denne prioriteringen.  

Melding om opptak sendes skriftlig på e-post til hver enkelt elev. Hvis søkeren ikke ønsker å benytte seg av tilbudet om plass, må det gis tilbakemelding om det innen oppgitt frist. Tilbud om plass som ikke blir avslått innen fristen, regnes som en bindende avtale for hele semesteret. Det vil da kunne bli sendt ut krav om brukerbetaling.  

Barn/ungdom opp til 20 år bosatt i Orkland kommune skal prioriteres som elever i kulturskolen. I de tilfeller hvor det er ledig kapasitet, kan andre bli tatt opp som elever for ett semester av gangen.

 

Utmelding og re-registrering 

Utmelding fra kulturskolen skal skje skriftlig av foresatte; fortrinnsvis via utmeldingsfunksjonen i kulturskolens fagsystem (Speedadmin) eller på e-post til kulturskolens administrasjon. Frister for utmelding er 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret. For utmeldinger etter fristen, kan det bli avkrevd hel eller delvis brukerbetaling. Er eleven i tvil om han/hun ønsker å fortsette, kan det søkes om utsettelse av utmeldingsfrist innen 1. juni/1. desember.  

I slutten av skoleåret åpnes kulturskolens fagsystem Speedadmin for re-registrering. Informasjon om dette sendes alle elever og foresatte i god tid. Ved re-registrering må eleven og foresatte ta stilling til om eleven skal fortsette eller avslutte sin kulturskoleplass til neste skoleår. Elever som står på venteliste må også re-registrere seg for å fortsatt stå på venteliste.  

 

Brukerbetaling

Brukerbetaling og satser for moderasjonsordninger fastsettes av kommunestyret. 

  • Maxpris i semesteravgift pr. familie tilsvarer tre fullpriser. 
  • Disipliner med redusert pris gir ikke ytterligere moderasjon. 
  • Elever på visuell kunst betaler materialavgift i tillegg til vanlig brukerbetaling.  
  • Enkelte typer gruppeundervisning (fire elever eller mer) og tidsbegrensede kurs har egne priser fastsatt av kulturskolen. 
  • Utleie av instrumenter og annet utstyr har egne priser fastsatt av kulturskolen. 

Dersom en elev begynner 5 uker eller mer etter første undervisningsdag, beregnes brukerbetaling for undervisningen som gjenstår av semesteret. Dersom en elev avbryter undervisningen i et semester, må det betales for hele semesteret. Ved langvarig sykdom, flytting eller andre vesentlige forhold, kan det gis fritak for hele eller deler av brukerbetalingen. Det må søkes skriftlig om dette, og eleven permitteres da for en avtalt periode. 

 

Innhold og organisering

Orkland kulturskole skal tilby undervisning i tråd med ”Rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning”. Fagtilbud avgjøres av rektor i kulturskolen, på bakgrunn av tildelte rammer fra kommunestyret.  

For individuell undervisning er minste undervisningstid 20 minutter pr. uke. I tilfeller hvor eleven er kommet langt i faglig utvikling kan undervisningstiden utvides. Tiden fastsettes av kulturskolen. Ved gruppeundervisning vil undervisningstiden være noe lengre avhengig av disiplin og alder. 

Kulturskolen har ikke ansvar for elever som venter på undervisning eller er på vei til/fra undervisning 

 

Skoleår og oppmøte

Orkland kulturskole følger i utgangspunktet skoleruten for grunnskolene i Orkland kommune, men kan unntaksvis avvike fra denne. Eleven skal møte til rett tid til alle undervisningstimer. Fravær skal meldes på forhånd direkte til læreren. Dersom en elev uteblir fra undervisningen tre ganger på rad uten å ha gitt varsel om dette, vil kulturskolen undersøke årsaker til dette i dialog med familien og vurdere eventuelle tiltak for å øke nærværet. Repeterende uvarslet fravær kan føre til at eleven mister plassen sin i kulturskolen. Familien vil i så fall først få en skriftlig varsel om dette. 

Bekjeder til hjemmet skjer hovedsakelig ved bruk av e-post og SMS. Kulturskolen krever derfor minst ett gyldig telefonnummer og en gyldig e-postadresse ved påmelding 

 

Lærers fravær, vikarordninger og eventuelle avlysninger

Dersom lærer er fraværende, vil kulturskolen så langt det er mulig skaffe vikar. Kulturskolen forbeholder seg retten til å gjøre endringer i timeplan for å kunne gjennomføre undervisning ved lærers fravær. Kulturskolen forbeholder seg retten til å avlyse inntil to leksjoner pr. semester grunnet lærers fravær. Avlysninger utover dette vil bli refundert økonomisk ved utsendelse av brukerbetaling for påfølgende semester. Elevfravær gir ikke refusjon.  

 

Endring av retningslinjene

Endringer i retningslinjene skal politisk behandles i hovedutvalg for kultur, idrett og friluftsliv.  

 

Vedtatt av hovedutvalg for kultur, idrett og friluftsliv 15.01.2020

Endringer vedtatt av hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse 11.02.2021