Skip to main content Skip to footer

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen er en spesifisering av Orkland kommunes overordnede personvernerklæring som omhandler den aktuelle kommunale tjenesten og de personopplysninger som behandles der. Den overordnede personvernerklæring inneholder mere informasjon, og den finner du på kommunens hjemmeside. Du kan også få den utlevert/tilsendt ved å ta kontakt med kommunens servicekontor.

Hensikt

Hensikten med personvernerklæringen er å sikre at dine rettigheter som innbygger blir ivaretatt etter personopplysingsloven og EUs personvernforordning.

Definisjoner

Personopplysning: En opplysning som kan knyttes til deg som enkeltperson.
Behandlingsansvarlig:
Den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Dette er vanligvis en virksomhet, og det konkrete ansvaret vil være plassert på bestemte funksjoner/stillinger i virksomheten.
Personvernombud: En person som er utpekt av en behandlingsansvarlig og godkjent av Datatilsynet. Personen har som oppgave å bidra til at den behandlingsansvarlige følger personopplysningsloven med forskrift.

Dine rettigheter

(Se kommunens overordnede personvernerklæring for mer informasjon)

 • Informasjon om behandling av personopplysninger
 • Innsyn i egne personopplysninger
 • Korrigering av personopplysninger
 • Sletting av personopplysninger
 • Begrensning av behandling av personopplysninger
 • Dataportabilitet
 • Innsigelse mot behandlinger
 • Automatiserte avgjørelser og profilering

Hvis du ønsker å fremme en klage på hvordan kommunen ivaretar dine rettigheter kan dette gjøres til tilsynsmyndigheten som på personvernområdet er: Datatilsynet, Postboks 8177 Dep., 0152 Oslo.

Behandlingsansvarlig

Rådmannen er hovedansvarlig for at dine personopplysninger blir behandlet i tråd med personopplysningsloven og EUs personvernforordning. 

For denne kommunale tjenesten er det Rektor for Orkland kulturskole, Helge Rolstadås, som er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som innhentes.

Hvorfor innhenter vi personopplysningene?

Formålet med hvorfor vi innhenter personopplysninger for å ivareta denne kommunale tjenesten er å:

 • behandle din søknad
 • sende ut krav om brukerbetaling
 • sikre god kvalitet undervisning
 • ha informasjon relevant for utsendelse brukerbetaling

Kommunen har i dette tilfelle hjemmel i artikkel 6-1b for å innhente og behandle personopplysninger om deg. Spesielt for tillatelse til å ta og bruke bilder gjelder artikkel 6-1a hvor samtykke blir etterspurt i søknadsskjemaet.

Hvilke personopplysninger innhenter vi om deg og eleven?

 • Om elev: Navn, fødselsdato, adresse, tlf, e-post, skole, klasse, diverse tillatelser, motatt informasjon av betydning for lærers møte med eleven og av betydning for elevens læring
 • Om Foresatt(e): Fødselsnr, Navn, adresse, tlf, e-post

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Det fremgår av søknadsskjema hvilke opplysninger som er påkrevet for å kunne søke opptak i Orkland kulturskole. Ikke- obligatoriske felt er det frivillig å gi opplysninger på. Det er frivillig å gi samtykke til at det blir tatt og brukt bilde av eleven.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Personopplysninger videreformidles til fakturaavdelingen i forbindelse med utsendelse av faktura.

Dersom det er innhentet særskilt samtykke til å ta og bruke profilbilde så kan bilde utleveres samarbeidspartnere hvor kulturskolen har opptreden til bruk i deres profileringsmateriell. Et slikt samtykke vil etterspørres i hvert enkelt tilfelle.

Personopplysninger videreformidles skolekorps dersom det er gitt samtykke til dette i søknadsskjema.

Elevens navn og disiplin ligger tilgjengelig for andre elever og foreldre/foresatte i forbindelse med deltagelse på konserter og forestillinger.

Hvordan, og hvor lenge, lagrer vi personopplysningene om deg?

Ansatte i Orkland kulturskole og superbrukere hos «Speedware ApS» har tilgang til opplysningene. Elever og foreldre/foresatte har mulighet for å se og endre opplysninger om seg selv.

Hvordan sikres opplysningene?

Sikring av opplysningene ivaretas av «Speedware ApS». Tilgang til fagsystemet sikres lokalt med brukernavn og passord.

Varsel om avvik

Hvis det oppstår noe avvik i form av at uvedkommende får tilgang til opplysninger om deg eller at personopplysningene om deg blir slettet, påført skade eller gjort utilgjengelige, så har vi plikt til å informere deg om det dersom det skjer.

Bruk av personopplysningene til et annet formål enn det opprinnelige

Dersom kommunen ønsker å bruke personopplysningene som er innhentet om deg til et annet formål enn det opprinnelige, skal du bli informert om det. Dersom det i disse tilfeller kreves samtykke, bestemme du selv om det skal gis fornyet samtykke.

Kontaktinformasjon

Rektor Orkland kulturskole
Helge Rolstadås
helge.rolstadas@orkland.kommune.no
959 18 692

Kontaktinformasjon til personvernombud: Gustav Stokkli, Gustav.Stokkli@orkdal.kommune.no