Skip to the content

Til høsten 2021 starter kulturskolene i Heim, Hitra, Frøya og Orkland et felles tilbud i fordypning for elever som går på musikkfag i kulturskolen. Tilbudet er delt i to; et klassisk og et rytmisk tilbud.

Tilbudet er for elever med særlig interesse og forutsetning for å arbeide med faget/instrumentet og som viser vilje til høy og målrettet egeninnsats. Hovedmålgruppen er elever fra 8.trinn og oppover. Det er mulig å søke også for yngre elever.

Som elev på fordypning får du:

  • Utvidet ukentlig undervisningstid med din lærer på instrumentet ditt.
  • Fem lørdagssamlinger i løpet av året; tre på høsten og to på våren i tidsrommet 10:00 til 16:00.

Lørdagssamlingene er på 6 timer og inneholder undervisning i bla. formidling, hørelære, samspill og i tillegg kan du velge mellom flere fordypningsemner. Fagtilbudene kan være noe ulike for klassisk og rytmisk linje. I tillegg er dette sosialt, og du får møte andre med samme interesse. Samlingene blir lagt til Orkanger ungdomsskole, og er gratis. Alle som går på 8. trinn og oppover kan søke om opptak, men det krever at eleven er motivert og villig til å sette av tid til lørdagssamlingene og egenøving. Lørdagssamlingene er obligatoriske.

I søknaden skal du svare på noen spørsmål og skrive kort om deg selv. I tillegg må alle søkere legge ved to opptak hvor du spiller eller synger to valgte stykker på hovedinstrumentet ditt, det ene må være video. Det er greit om du kun bruker mobilopptak. Du må også velge om du søker rytmisk eller klassisk linje.

Opptakskriterier for fordypningsprogrammet vil være slik (i prioritert rekkefølge):

1. Interesse og forutsetninger for å arbeide med faget dokumentert av søknad, innleverte arbeider og skriftlig uttalelse fra lærer og rektor.

2. En geografisk spredning som gjør at alle kulturskoler har elever i fordypningsprogrammet og en målsetning om at elevtallet gjenspeiler kulturskolens/kommunens størrelse. Elevtallet bør ut fra dette tilstrebes å gjenspeile Tabell 1 nederst i avsnittet. Dersom det viser seg å bli vanskelig å ivareta den geografiske spredningen, skal opptakskomiteen bringe problemstillingen inn til rektorforum.

3. Fordypningsprogrammets behov for en sammensetning av kompetanse og alder som gir et godt læringsmiljø.

Når de tre øverste kriteriene er tatt hensyn til, vil den eleven som leverer det høyeste kunstneriske nivået i opptaksprøve prioriteres.

Vi antar det vil være plass til 18-20 elever på rytmisk linje og 10-15 elever klassisk linje.

Plass på fordypning gis for ett år av gangen. Etter endt år er det mulig å søke om forlengelse.

Søknadsskjemaet er elektronisk, og du finner det her: SØKNADSSKJEMA

Søknadsfristen er 25. mai.

Vi håper at alle som synes dette høres interessant ut sender inn en søknad. Dette er en super mulighet til å utvikle seg, gå i dybden på musikkfaget og få musisere med andre.